cz en

PLNÁ MOC NA PŘEVOD NEMOVITOSTI – DOKUMENT, JEHOŽ OBSAH BYSTE NEMĚLI PODCEŇOVAT

U právního jednání spočívajícího v uzavření kupní či darovací smlouvy (jakož i dalších listin souvisejících s převodem vlastnického práva k nemovitostem), nemusíte být osobně. Obě smluvní strany mají možnost se nechat zastoupit na základě dohody o plné moci[1] jinou osobou, tzv. zmocněncem. Listina nesoucí název „plná moc“ je pak potvrzením toho, že zmocnění (oprávnění jednat za nepřítomného vůči třetím osobám) skutečně vzniklo. V praxi se často setkávám s případy, kdy se realitní obchod zasekne právě na nedostatcích plné moci. Jakákoliv chyba v ní totiž může následně znamenat problém v rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu.

Jak by tedy měla plná moc na převod nemovitosti vypadat?

Plná moc by měla být vždy vyvedena v černé na bílém (tj. v písemné formě). Podpis zmocnitele = zastoupeného (s uvedením místa a data) musí být úředně ověřen (na obecním úřadě, na české poště – pobočce Czech POINT, u notáře či advokáta).

Plná moc je jednostranným právním jednáním (potvrzením o udělení zástupčího oprávnění) a podpis zmocněnce (jako druhé strany dohody o plné moci) tak na ní být nemusí (a tudíž ho ani není třeba úředně ověřovat).

Co by měla taková plná moc obsahovat?

Při zastupování se v závislosti na rozsahu zmocnění může jednat o generální plnou moc (týká se všech právních jednání zastoupeného = zmocnitele), anebo o speciální plnou moc (týká se konkrétního právního jednání, ke kterému je zástupce = zmocněnec oprávněn).

Pozor – v plné moci je nutné řádně specifikovat nemovitost, která se bude příslušnou smlouvou (např. kupní, darovací), podepisovanou na základě zmocnění, převádět. Ideálně by měla být tato nemovitost v plné moci vymezena stejně jako v předmětné smlouvě (vkladové listině), tzn. ve formě vyžadované katastrálními předpisy. Chyba ve vymezení nemovitosti v plné moci může vést až k zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti ze strany katastrálního úřadu.

Čím méně je zmocnitel vůči zmocněnci důvěřivý, tím více (resp. podrobněji) by měl v plné moci specifikovat (v bodech vyjmenovat) právní jednání a faktické úkony, které se budou moci odehrát v jeho nepřítomnosti (např. výslovně zmocnit zástupce i k převzetí kupní ceny a předání nemovitosti).

Vzor plné moci

Níže uvádím (pro představu) vzor plné moci, kdy manželka zmocňuje manžela ke všem jednáním souvisejícím s prodejem jejich rodinného domu.

 

Plná moc

 

Paní [●], rodné číslo [●], trvale bytem [●] (dále jen jako „Zmocnitel“),

 

tímto uděluje plnou moc manželovi

 

panu [●], rodné číslo [●], trvale bytem [●] (dále jen jako „Zmocněnec“),

 

aby ohledně pozemku parc. č. [●] – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. [●] – rodinný dům, a pozemku parc. č. [●] – zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro [●], Katastrální pracoviště [●] na listu vlastnictví č. [●] pro katastrální území [●], obec [●] (dále jen „Nemovitost“),

Zmocnitele bez omezení zastupovala a činila za něj jeho jménem veškerá právní jednání a veškeré faktické úkony ve věci prodeje Nemovitosti.

Za výše uvedeným účelem je Zmocněnec zejména oprávněn předkládat, hodnotit a podepisovat všechny listiny k tomu potřebné, zejména pak je oprávněn k podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí a dále k jednání za Zmocnitele v souvisejících řízeních před příslušným katastrálním úřadem.

 

Ve [●] dne [●]

 

____________________________

[●]

(úředně ověřený podpis)                                                                            

 

 

Doporučení závěrem

I když jste s plnou mocí spokojeni, nechte si ji před podpisem převodní dokumentace zkontrolovat osobou, která bude realizaci transakce zajišťovat. Nezřídka se totiž stane, že i mistr tesař se utne. Jinými slovy, chyby v tomto „zvláštním“ typu plné moci zvládne nasekat i advokát (zejména ten, který se převodům nemovitostí v praxi nevěnuje).

 

[1] Viz ustanovení § 441 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

JUDr. Sandra Juránková
advokátní kancelář

ev. č. ČAK 17649

telefon: +420 733 185 166
email: sjurankova@akjurankova.cz