cz en

ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB VE VÝSTAVBĚ

Ve své praxi zaměřené na stavební právo se poměrně často setkávám s otřepanou frází „Vaše razítko - Vaše odpovědnost“. Řídit se slepě jen tímto mottem bych však já osobně nikomu nedoporučila.

Autorizovaná osoba

Autorizovanou osobou („AO“) se rozumí osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě („Autorizační zákon“). Mezi AO ve smyslu Autorizačního zákona tedy patří architekti, inženýři a technici/stavitelé. Zatímco autorizované architekty sdružuje Česká komora architektů („ČKA“), inženýři a technici jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě („ČKAIT“). Autorizované osoby jsou vybaveny kulatým razítkem.

Odpovědnost AO

TYP ODPOVĚDNOSTI

PRAMEN ÚPRAVY

NÁSLEDKY

SMLUVNÍ MODIFIKACE

 

DISCIPLINÁRNÍ

 

Základní povinnosti každé AO jsou dány v obecné rovině Autorizačním zákonem. Dle Autorizačního zákona odpovídá AO (zejména) za odbornou úroveň výkonu činností, pro které jí byla udělena autorizace. AO je povinna tyto činnosti vykonávat osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími AO, a dbát při tom platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou odbornou komorou (ČKA, ČKAIT).

 

Autorizační zákon upravuje sankce, které může příslušná odborná komora (ČKA, ČKAIT) za závažné nebo opětovné porušení povinností AO uložit, a to (i) písemnou důtku, (ii) pokutu až do výše 50.000,- Kč, (iii) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let nebo (iv) odejmutí autorizace.

 

Ne.

 

 

 

 

 

 

 

CIVILNÍ

 

Konkrétní soukromoprávní povinnost je buď stanovena přímo zákonem (zákonné povinnosti) a/nebo může vyplývat ze smlouvy (smluvní povinnosti). Porušení povinnosti vede k odpovědnosti.

 

Základy civilní (neboli občanskoprávní) odpovědnosti jsou zakotveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), který pak rozlišuje:

a. odpovědnost za vady, a

b. odpovědnost za újmu (nemajetkovou újmu / majetkovou újmu – škodu).

 

Občanský zákoník všem osobám ukládá tzv. generální prevenční povinnost (tj. povinnost počínat si tak, aby k majetkové / nemajetkové újmě vůbec nedošlo). U AO jako odborníků ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku je tato povinnost navíc zpřísněna.

 

Za vady (předmětu plnění, nikoliv samotného plnění) AO odpovídá bez ohledu na vznik újmy. V rámci odpovědnosti za vady se uplatní práva z vadného plnění, tj. (i) výměna, (ii) oprava nebo alespoň (iii) finanční vyrovnání nižší hodnoty dodaného předmětu plnění (sleva z ceny). Smyslem těchto práv je dosáhnout bezvadného plnění.

 

Pozor! V ustanovení § 2630 Občanského zákoníku je zakotvena společná a nerozdílná odpovědnost za vady na straně zhotovitele spolu se (i) subdodavatelem zhotovitele, (ii) tím, kdo dodal stavební dokumentaci a (iii) tím, kdo prováděl dozor na stavbě. 

 

Odpovědnost za škodu je pak možné uplatnit v případě, kdy porušením smluvní povinnosti, zákona nebo dobrých mravů vznikla škoda. Smyslem plnění z titulu odpovědnosti za škodu je nahrazení majetkové újmy (zpravidla v penězích), která vznikla v důsledku porušení právní povinnosti.

 

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 Občanského zákoníku si mohou osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, nezakazuje-li to zákon výslovně. Občanský zákoník sice obsahuje poměrně podrobnou úpravu jednotlivých smluvních typů (smlouva o dílo, příkazní smlouva), smluvní strany se však od většiny ustanovení mohou odchýlit a sjednat si je ve smlouvě jinak, popřípadě zákonnou úpravu zcela vyloučit. To vše za předpokladu, že tím neporuší dobré mravy či veřejný pořádek.

 

SPRÁVNÍ

 

Další povinnosti AO stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon („Stavební zákon“), a to zejména prostřednictvím ustanovení §§ 152, 153 a 159.

 

 

Ačkoliv Stavební zákon v této souvislosti sankce neupravuje, porušení jím stanovených povinností může založit povinnost k náhradě škody (viz výše) nebo trestněprávní odpovědnost (viz níže).

 

Ne.

 

 

 

 

 

TRESTNÍ

 

V případech natolik společensky škodlivých, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu, je aplikováno trestní právo. Ve vztahu k činnosti AO přichází v úvahu zejména tyto trestné činy definované zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník („Trestní zákoník“):

  • usmrcení z nedbalosti (§143);
  • těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§147) či ublížení na zdraví z nedbalosti (§148); a nejčastěji
  • obecné ohrožení z nedbalosti (§273).

 

Nejpřísnějším trestem, který za spáchaný trestný čin Trestní zákoník umožňuje uložit, je (nepodmíněný) trest odnětí svobody.

 

 

 

 

 

Ne.

[1]

Role AO jako projektanta podle Stavebního zákona

Odpovědnost projektanta za zpracování projektové dokumentace v rámci projektové činnosti ve výstavbě je určena v § 159 odst. 2 Stavebního zákona, který stanoví: „Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.“

Ustanovení jsem odcitovala celé zcela záměrně, neboť je to jedno z těch, které se vyplatí číst do konce.[2]

Co se tedy bude dít, když: AO zpracuje projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení („DSP“), a to včetně potvrzení autorizačním razítkem. Stavebník vybere zhotovitele. Zhotovitel stavbu provede podle DSP, nicméně bez dalšího zapojení AO. Po zhotovení stavby dojde k její poruše, která způsobí finanční škodu nebo dokonce újmu na zdraví či životě.

Vzhledem k tomu, že na výše uvedenou situaci pamatuje mimo jiné již zmiňovaný § 2630 Občanského zákoníku, není vyloučeno, že tato v praxi poměrně běžná situace dopadne jako na obrázku níže (vedle povinnosti všech k náhradě újmy).

[3]

Jinými slovy, odevzdáním bezvadné DSP odpovědnost projektanta nekončí. Nebude-li projektant dohlížet nad uváděním DSP v život, může být odpovědný za vadnou stavbu spolu s dalšími na výstavbě zúčastněnými osobami.[4] Odpovědnosti (disciplinární, civilní či trestní) se zprostí pouze ten, kdo dostál všem svým povinnostem (resp. vadu nezavinil).

Zatímco škodu za projektanta (v lepším případě) uhradí pojišťovna, do vězení si za něj nikdo jiný „sednout“ nepůjde. V souvislosti s činností AO ve výstavbě by tedy bylo přiléhavější heslo „Jeden za všechny – všichni za jednoho“.


[1] Pozn.: Pro účely tohoto příspěvku je obsah tabulky velmi zjednodušen.

[2] Pozn.: Pro zajímavost uvádím, že návrh nového stavebního zákona (ve znění, v jakém byl předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1008) obdobu poslední věty citovaného ustanovení neobsahuje.

[3] Kuzmanová, E. Specifikum smluvních vztahů ve výstavbě. Právní poradna ČKAIT [20. 6. 2020] Dostupné zde: < http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-03/specifikum-smluvnich-vztahu-ve-vystavbe/ >

[4] Příkladem za všechny je kauza Trojské lávky. Blíže viz například stanovisko ČKAIT. Dostupné zde < https://www.ckait.cz/reakce-odborniku-ckait-na-vyvoj-kauzy-trojska-lavka-v-praze-zruseno >

JUDr. Sandra Juránková
advokátní kancelář

ev. č. ČAK 17649

telefon: +420 733 185 166
email: sjurankova@akjurankova.cz