cz en

JAK SE VÁS MŮŽE DOTKNOUT OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU?

Katastrální operát představuje v podstatě veškerý obsah katastru nemovitostí. Jeho obnovou se (dle litery zákona) rozumí vytvoření nového souboru geodetických informací (ve formě grafického počítačového souboru) a nového souboru popisných informací. Jinými slovy, výsledkem každé obnovy katastrálního operátu by měla být zdokonalená katastrální mapa v digitální podobě, popř. i nové údaje o nemovitostech (mohou se měnit průběhy hranic, výměry). O tom, že proběhla obnova katastrálního operátu, v jejímž důsledku se (například) zvětšil pozemek o několik m2, se však dotčení vlastníci často dozvídají až ve chvíli, kdy obdrží od finančního úřadu zajišťovací příkaz na majetek s tím, že neodvedli správně daň z nemovitých věcí. To se pak radost ze „zadarmo“ nabytých metrů zřejmě nedostaví.

Jak obnova katastrálního operátu probíhá

Obnova katastrálního operátu je rámcově upravena v § 40 až 46 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), další konkretizace je obsažena v § 46 až 58 vyhlášky č.  357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Katastrální úřady by se pak měly v této souvislosti řídit také Návodem pod č.j. ČÚZK-01500/2015-22.

Vlastníci nemovitostí, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v obci, v jejímž katastrálním území se provádí obnova, se o zahájení i ukončení obnovy vyrozumívají veřejnou vyhláškou na úřední desce obce. Samostatné vyrozumění dopisem pošle katastrální úřad jen ostatním vlastníkům.

V závislosti na kvalitě obsahu dosavadní evidence se obnova katastrálního operátu provádí (i) novým mapováním, (ii) přepracováním souboru geodetických informací (nedělá se mapování v terénu), nebo (iii) na podkladě výsledků pozemkových úprav.

Vlastníci a jiní oprávnění se mohou s výsledky obnovy seznámit během 10 pracovních dní, kdy je obnovený katastrální operát vyložen k nahlédnutí v dané obci a přes aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (tady). Proti obsahu obnoveného katastrálnímu operátu jsou během jeho vyložení a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy vyložení skončilo, přípustné námitky.

Všichni děláme chyby

I katastrální úřady chybují. Nezřídka tak vlastník pozemku může zjistit, že jeho pozemek je v katastru nemovitostí špatně zakreslen, popř. že má jinou výměru. Tyto chyby jsou pak obecně rozdělovány do tří skupin.

Do první skupiny patří chyby vzniklé zřejmým omylem při vedení a obnově katastru nemovitostí. O zřejmý omyl (nikoliv nejasnost či spornou věc) se bude jednat tehdy, kdy bude zjištěn nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí či zákresem v katastrální mapě a podkladovou listinou (např. geometrickým plánem), podle které se zápis či zákres provedl. Druhou skupinu tvoří chyby vzniklé nepřesností při podrobném měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě. Konečně do třetí skupiny spadají chyby vzniklé při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.

Jak na opravu chyb v katastrálním operátu?

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Spor o hranice pozemku

Závěrem upozorňuji, že výše uvedený institut opravy chyb nevyřeší spory mezi sousedy ohledně průběhu hranic. Pokud není mezi sousedy možná dohoda, musí se jeden z nich obrátit s žalobou na soud. S každým soudním sporem je však spojeno riziko hrazení nákladů právního zastoupení protistrany v případě neúspěchu. Zvažujete-li tedy variantu, že se budete se sousedem soudit, nechte si předtím Vaši konkrétní situaci posoudit advokátem, který se těmto právním otázkám věnuje.

JUDr. Sandra Juránková
advokátní kancelář

ev. č. ČAK 17649

telefon: +420 733 185 166
email: sjurankova@akjurankova.cz